Rýchly kontakt
Kominárstvo ORS s.r.o.
  tel.: +421 915 767 203
  info@orsservice.sk
 Nájdete nás na Facebooku

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“) ,alebo na zhotovené montážne práce/dieľa (ďalej len „Diela“  za dielo sa rozumie celá spalinová cesta od hradla spotrebiča až po vyústenie do voľného ovzdušia ), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

b. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť ORS service s.r.o. „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

2. Záručné podmienky

a. Ak Tovar, alebo Dielo vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar, alebo Dielo Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar alebo, Dielo neprevzať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru, alebo diela kupujúcim, používanie tovaru, alebo diela v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar alebo dielo, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru alebo diela , nesprávne ošetrovanie tovaru, alebo diela .

Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká v prípade neodborných zásahov do tovaru bez predchádzajúcej konzultácie s dodávateľom ,alebo diela dodaného Predávajúcim, neodbornej manipulácii s tovarom ,alebo dielom - akéhokoľvek neodborného zásahu do tovaru ,alebo diela počas záručnej doby inou ako osobou s odbornou sposobilosťou podľa zákona 161/1998 Z.z.. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar ,alebo dielo peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar ,alebo dielo.Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu bezplatné.

Osobou s odbornou sposobilosťou sa rozumie osoba s odbornou sposibilosťou podľa podľa zákona 161/1998 Z.z. Zákon o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

c. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom.

e. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy.

V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

3. Vybavenie reklamácie

a. Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho alebo na mieste odovzdania Diela.

b. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

4. Záverečné ustanovenia

a. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch Tovaru alebo Diela urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u Kupujúceho, alebo doporučí Tovar dopraviť do servisného strediska.

b. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.1.2016 Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

V prípade, že si želáte tovar reklamovať, kontaktujte nás.

Záruka

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnýmmi podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar alebo dieo.

Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

 

 Kupujúci po uhradeni  fakturovanej sumy za tovar, alebo zhotovené dielo prejavuje svoj súhlas s reklamačným poriadkom.