Rýchly kontakt
Kominárstvo ORS s.r.o.
  tel.: +421 915 767 203
  info@orsservice.sk
 Nájdete nás na Facebooku

Kontrola a čistenie komínov

Pri spaľovaní paliva dochádza k usadzovaní nečistôt na vnútorných stenách komína. To môže spôsobiť horší ťah komína, prenikaniu nečistôt do miestnosti alebo aj požiar. Usadzovaniu nečistôt v komíne nezabránime, no pravidelnou kontrolou a čistením komína predchádzame vyššie spomenutým problémom.


Čistenie komínovČistenie komínov je mechanické odstránenie produktov spaľovania (pevné častice spalín), ktoré sa vplyvom činnosti spotrebiča uchytili na vnútornej strane spalinovej cesty a prípadné odstránenie kondenzátu z kondenzačnej nádoby. Spalinová cesta predstavuje systém, ktorý zaisťuje bezpečný odvod spalín do voľného ovzdušie, a to od spalinového hrdla spotrebiča, až po ústie komína.
                                                                       čistenie a kontrola komínov
Čistenie je spriechodnenie komínového prieduchu, odstranénie vrstvy sadzí a kondenzátu (tak, aby bola dosiahnutá pôvodná svetlosť prieduchu), odstránenie sadzí z pôdnice komínového prieduchu, kontrola, poprípade spriechodnenie výpustného otvoru pre odtok kondenzátu vrátane potrubia, odpúšťania kondenzátu z kondenzačnej jímky a pod.

Kontrola komínaPredstavuje odborné posúdenie celkového stavu spalinovej cesty a kontrola požiarnej bezpečnosti objektu vzhľadom na stavebné prevedenie komína a umiestnenie horľavých častí stavby. Vďaka pravidelnej kontrole môžete predchádzať požiaru.

Posúdenie je teda zistenie stavebného stavu spalinovej cesty (stav použitého materiálu a prevedenie, vlhkosť muriva apod.), zistenie tesnosti spalinovej cesty, prípadná kontrola komínovou kamerou, kontrola požiarnej bezpečnosti, kontrola odstránenia závad z predchádzajúcej kontroly a podobne.

Kedy je potrebné čistenie komína?Množstvo nečistôt, ktoré sa na vnútornej časti komína usadzujú závisí aj od paliva, ktoré spotrebič využíva. Najviac nečistôt vzniká pri nesprávnom spaľovaní alebo pri využití nevhodného paliva. Množstvo dechtu sa tvorí pri využívaní uhlia ako paliva, no taktiež dreva. Drevo spôsobuje nečistoty hlavne ak je nedostatočne vysušené alebo je mokré. 
 • Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  treba vykonať čistenie a kontrolu komína raz za:
  • štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palív.
  • šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky.
  • dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
 • Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, treba vykonať čistenie a kontrolu komína  raz za:
 • dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá.
 • šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.
 • najmenej raz za rok počas prevádzky, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C.
 • komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od posledného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.
 • Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.
 • Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.
 • Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených vyššie.

Čistením sa rozumie


Spriechodnenie komínového prieduchu, odstránenie vrstvy sadzí a kondenzátu (tak, aby bola dosiahnutá pôvodná svetlosť prieduchu), odstránenie sadzí z pôdnice komínového prieduchu, kontrola, poprípade spriechodnenie výpustného otvoru pre odtok kondenzátu vrátane potrubia, odpúšťania kondenzátu z kondenzačnej jímky a pod.
 

Posúdením sa rozumie


Zistenie stavebného stavu spalinovej cesty (stav použitého materiálu a prevedenie, vlhkosť muriva apod.), zistenie tesnosti spalinovej cesty, prípadná kontrola komínovou kamerou, kontrola požiarnej bezpečnosti, kontrola odstránenia závad z predchádzajúcej kontroly a pod.